Hvem er vi?      Spilletid      Klub info      Kontakt      Sponsorer     


VEDTÆGTER
§1
Navn:
Foreningens navn er Værløse Pink Devils.
Stiftelsesdatoen er 7. april 2019.

§2
Hjemsted:
Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse. Foreningen er medlem af Rullesport Danmark under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

§3
Formål:
Foreningens formål er at fremme og tilbyde skaterhockey (rullehockey) gennem leg, træning og konkurrencer. Ud over det sportslige så vægtes det sociale aspekt meget højt. Vi tilstræber, at medlemmer deltager i det sociale liv, der er i foreningen, og at alle tager et medansvar for fællesskabet. Foreningen bestræber sig i øvrigt på at vække interesse og kendskab til skaterhockey hos kommende medlemmer gennem synlighed i forskellige aktiverer, konkurrencer og sociale arrangementer.

§4
Medlemsskab:
Som medlem optages alle, der har lyst til at arbejde for klubbens formål. Stemmeretten for medlemmer under 16 år skal udøves af en myndig forælder.

§5
Indmeldelse:
Indmeldelse foregår via foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

§6
Udmeldelse:
Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer.

§7
Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Opkrævningsform og indbetalingsfrister fastsættes af bestyrelsen.

§8
Restance:
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Betalt kontingent kan ikke returneres.

§9
Udelukkelse:
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende efter bestyrelsens vurdering handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

§10
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen eller formanden kan invitere ikke-medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Generalforsamlingen annonceres via E-mail eller sociale medier med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§11
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller formanden hver for sig, når den finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 50% af de stemmeberettigede. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§12
Bestyrelsen:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse som repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, samt mindst 2 medlemmer. Hvert medlem af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode på den ordinære generalforsamling. Formanden og et medlem af foreningen som ikke er kassereren er på valg i ulige år, mens kassereren og det andet medlem er på valg i lige år, første gang dog 1 år efter stiftelsen. Bestyrelsen kan bestå af færre medlemmer, hvis det ikke er muligt at sammensætte de ovennævnte personer.

§13
Regnskab:
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskab og budget sendes til medlemmerne senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

§14
Revision:
Med mindre offentlige myndigheder måtte kræve det, fungerer kassereren som foreningens interne revisor, som opstiller foreningens regnskaber og budgetter.

§15
Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 1.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

§16
Hæftelse:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§17
Vedtægtsændringer:
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18
Opløsning:
En beslutning om at ophæve foreningen kræver mindst, at 2/3 af foreningens medlemmer møder op til en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og forslagets vedtagelse kræves, at mindst 51% af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue/overskud til Furesø Skaterpark i Furesø Kommune. Specifik beslutning herom træffes ved stemmeflertal.